Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Cấp, quản lý thẻ căn cước

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Xem
1 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân tại cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
3 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
4 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
5 Đổi thẻ Căn cước công dân tại cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
6 Cấp lại thẻ Căn cước công dân tại cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
7 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân tại cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
8 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
9 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
10 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
11 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
12 Đổi thẻ Căn cước công dân cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
13 Cấp lại thẻ Căn cước công dân cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
14 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
15 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp xã Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết
16 Thông báo số định danh cá nhân cấp xã Cấp, quản lý thẻ căn cước Chi tiết