Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Xem
1 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
2 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
3 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
4 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
5 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
6 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
7 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
8 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
9 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
10 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
11 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
12 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
13 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
14 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
15 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
16 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
17 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
18 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
19 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
20 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của VK,CCHT được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
21 Đề nghị xác nhận tình trạng VK,CCHT đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm,trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa,nghệ thuật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
22 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
23 Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
24 Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
25 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
26 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
27 Thu hồi VK,vật liệu nổ quân dụng,CCHT và giấy phép,giấy xác nhận,giấy chứng nhận,chứng chỉ về quản lý,sử dụng VK,vật liệu nổ,tiền chất thuốc nổ,CCHT Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
28 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
29 Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
30 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
31 Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
32 Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
33 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
34 Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết
35 Thông báo, khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn. Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Chi tiết